tisdag 9 november 2010

Från kommunledning till folkrörelse

Som det just nu ser ut kommer vi efter nyår att ha minst 11 kommunalråd i Linköping.
Den politiska ledningsorganisationen håller m a o på att växa till en hel folkrörelse.

Det är en olycklig utveckling som kommer att leda till både ett svåröverskådligt och otydligt politiskt ledarskap och ökad maktkoncentration.

För medborgarna kommer det att bli närmast omöjligt att hålla reda på vem som har ansvar för vad, med risk för att allt så småningom hamnar i knät på Paul Lindvall som orförande i kommunstyrelsen

För att kunna finansiera 11 kommunalråd utan att det leder till för stora kostnadsökningar kommer det att bli nödvändigt att till kommunalrådsuppdragen även knyta flera andra tunga politiska uppdrag .

Det kommer att innebära att det mesta av makten kommer att koncenteras till kommunalråden på fritidspolitikernas bekostnad.Mot bakgrund av svårigheterna att rekrytera engagerade och kompetenta fritidspolitiker binder man på så sätt ris åt egen rygg.

Det har redan som det varit de senaste åren, inte varit helt bra att kommunalråden också har varit ordförande i en tung nämnd.Det har gjort att man samtidigt som man ,i sin egenskap av kommunalråd ,skall ha ett övergripande perspektiv på fördelningen av kommunens resurser, också företrätt sin nämnds särintressen. Det har bl a gått ut över det samordningsansvar man haft och som är ett av kommunalrådens viktigaste uppgifter.

Utan att peka ut något speciellt finns det flera exempel på det, som både fört med sig ökade kostnader och gått ut över verksamhetens kvalitet.

Till bilden hör också beslutet att införa politiska sekreterare,vilket betyder att ytterligare ett antal personer kommer att knytas till den politiska ledningen.

En ledningsorganisation av det här formatet blir sällan effektiv då en stor del av tillgänlig tid behöver tas i anspråk för intern kommunikation på bekostnad av de externa kontakterna och med de egna partiorganisationerna.

Nu är det väl troligen för sent den här gången. Men inför nästa val vore det nog klokt av partierna att göra en ordentlig utvärdering av kommunalrådsinflationen.

Inga kommentarer: